انواع محصولات کاسیو


XJ - S 33

- با روشنایی 2300 انسی لومن- ضخامت 43 میلیمتر- زوم دوبرابر-  ضخامت  8/1 کیلوگرم

XJ - S 63

- با روشنایی 3500 انسی لومن- ضخامت 43 میلیمتر- زوم دوبرابر-  ضخامت  8/1 کیلوگرم

XJ - S 53

- با روشنایی 3000 انسی لومن- ضخامت 43 میلیمتر- زوم دوبرابر-  ضخامت  8/1 کیلوگرم