نرم افزارهای کنترل سالن کنفرانس


SW 4210

- ایجاد بانک اطلاعاتیکلیه شرکت کنندگان، تایمر، رأی گیری 2 گزینه ای، خاموش و روشن کردن میکروفونها از راه دور، کم و ...

SW 4220

 - ایجاد بانک اطلاعاتیکلیه شرکت کنندگان، تایمر، رأی گیری 2 گزینه ای، خاموش و روشن کردن میکروفونها از راه دور، ...