نرم افزارهای کنترل سالن کنفرانس


Licences

FL 6000 1B   لایسنس افزایش ظرفیت تا 100 یونیت کنفرانس FL 6000 1C   لایسنس افزایش ظرفیت تا 500 یونیت ...

SW 6000

( مخصوص سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه سری DCS 6000 )- SW 6000  نرم افزار پایه برای ...

SW 7000

( مخصوص سیستم کنفرانس، ترجمه و رأی گیری فول دیجیتال تحت شبکه سری DCS 6000 )- SW 7010  نرم افزار Streaming و ...