SW 4220


توضيحات

 - ایجاد بانک اطلاعاتی
کلیه شرکت کنندگان، تایمر، رأی گیری 2 گزینه ای، خاموش و روشن کردن میکروفونها از راه دور، کم و زیاد کردن سطح صدا در سالن و نمایش گرافیکی وضعیت میکروفونها

SW 4220