SW 4210


توضيحات

- ایجاد بانک اطلاعاتی
کلیه شرکت کنندگان، تایمر، رأی گیری 2 گزینه ای، خاموش و روشن کردن میکروفونها از راه دور، کم و زیاد کردن سطح صدا در سالن و نمایش گرافیکی وضعیت میکروفونها
SW 4210